MLOKi

Gratulujeme! Vladimír Predmerský je laureátom Ceny ministerky kultúry

Vladimír Predmerský je stelesnením slova činorodosť. Za 70 rokov jeho nepretržitej práce sú za ním desiatky inscenácií v divadlách aj v televízii a stovky recenzií, článkov aj rozsiahlych štúdií dejín slovenského divadla. Neoceniteľná je i ďalšia jeho málo viditeľná práca, ako je príprava výstav, účasť v porotách, organizátorská činnosť. Sme veľmi radi, že všetky jeho aktivity (aj naša nominácia na ocenenie) neostali nepovšimnuté – 6. júla 2021 si Vladimír Predmerský prevzal Cenu ministerky kultúry SR za výnimočný prínos v oblasti umenia.

Výnimočný prínos v oblasti umenia

Vladimír Predmerský zasiahol do rôznych oblastí bábkového divadla na Slovensku, ochotníckeho aj profesionálneho. Zaslúžil sa o vznik Katedry bábkarskej tvorby na Vysokej škole múzických umení. Významná etapa jeho práce je spojená s Československou televíziou, kde pracoval ako dramaturg vysielania pre deti a mládež.

Zastával funkcie dramaturga, režiséra či umeleckého šéfa v Bábkovom divadle Žilina, Štátnom bábkovom divadle v Bratislave i Krajskom bábkovom divadle v Banskej Bystrici. Spolupracoval tiež s nitrianskym a košickým bábkovým divadlom. Už od čias svojho vysokoškolského štúdia na DAMU v Prahe sa venoval výskumu slovenského bábkového divadla. Je autorom desiatok publikácií a štúdií, z ktorých dnes môžu čerpať ďalší výskumníci a výskumníčky bábkového divadla – medzi najnovšie patria state v knihe Dejiny divadla II a v publikácii Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla, ktorú zároveň zostavil (Divadelný ústav, 2020). Rozsiahla je aj jeho recenzentská činnosť, ktorá je dôležitým prameňom reflexie slovenského bábkového divadla a jeho vývoja.

Vladimír Predmerský uprostred redaktoriek a autoriek časopisu mloki.sk počas galavečera DOSKY 2017. Zľava: Martina Mašlárová, Soňa Jánošová, Vladimír Predmerský, Lucia Lejková, Katarína K. Cvečková
Zľava: Martina Mašlárová, Soňa Jánošová, Vladimír Predmerský, Lucia Lejková, Katarína K. Cvečková

#budakoPredmersky

Napriek tomu, že má Vladimír Predmerský 89 rokov, je svojou činorodosťou, precíznosťou a neutíchajúcim záujmom o divadlo vzorom aj pre mnohé mladé teatrologičky a mladých teatrológov. Platí to aj pre členky a členov združenia MLOKi ‒ k Vladimírovi Predmerskému totiž máme osobitý vzťah. Naše sympatie si získal práve svojou neúnavnou prácou a „všadeprítomnosťou“. Stretávame ho na premiérach bábkových aj činoherných divadiel po celom Slovensku, na vernisážach, prezentáciách kníh alebo na odovzdávaniach ocenení (viď foto z nášho archívu – Vladimír Predmerský uprostred redaktoriek a autoriek časopisu mloki.sk počas galavečera DOSKY 2017, kde si prevzal Cenu SC AICT).

Rovnako aktívne sa zaujíma o prácu svojich kolegýň a kolegov. Časopisy číta stranu po strane, autorky a autorov neváha pochváliť alebo nedokáže mlčať, ak nájde chybu či nepovšimnutú súvislosť. Spätnú väzbu dáva vždy so šarmom. Nejde mu o jeho sebaprezentáciu či snahu poúčať. Vždy sa usiluje zanechať ďalším generáciám presné informácie.

Vladimír Predmerský vie o slovenskom bábkovom divadle všetko. A ak náhodou niečo nevie, určite to má niekde zapísané alebo vie, koho sa treba opýtať.