MLOKi

Viňarský #niejevdivadle

25. 4. 2020
Dovoľ mi byť na chvíľu tvojím hlasom. „Skôr než budem pokračovať v čítaní, upriamim pozornosť na svoj dych. Nadýchnem sa… vydýchnem… nádych… výdych. Budem to robiť dovtedy, kým nezačnem mať pocit, že som s dychom splynul(a).“ Vďaka prostému uvedomeniu si, že je tu tento najelementárnejší a najzásadnejší pohyb, potenciál všetkých ostatných pohybov života, sa dostavuje pocit postupného spomalenia a napokon hlbokého uvoľnenia. Premietnutie sa do prítomnosti. Pohyb a pokoj zároveň.

1. 5. 2020
Pohyb v sebe zahŕňa pokoj (nepohyb) a pohyb zároveň. Rodíme sa práve z tejto dynamiky pokoja (vajíčko) a pohybu (spermia). Je to dokonalá alchýmia. Toto stretnutie sa stáva transformáciou, vajíčko a spermia v istom zmysle zomierajú, opustia svoju formu a stvoria nás, živé telá. (Parafrázujem slová zakladateľky Body-Mind Centering, Bonnie Bainbridge Cohen, ktoré zazneli počas Somatic Movement Summit, 27. apríla – 1. mája 2020.)

Mohlo by sa zdať, že tanečník v izolácii, povinnej a neskôr v dobrovoľnej domácej karanténe, bude trpieť absenciou pohybu. Áno, pokiaľ bude trvať na pohybe smerom von. Ak však prijme dočasný obrat pohybu do vnútra tela, celé vnímanie súčasnej situácie sa diametrálne zmení. Je v istom zmysle jedno, čo tento obrat spôsobilo. Každý človek je tomuto obratu raz za čas, možno za prirodzenejších podmienok, vystavený. Nemá však takú silnú príležitosť si skutočnú nutnosť takéhoto obratu pre vyváženie svojho života naplno uvedomiť. Tie najhlbšie poznania k nám najčastejšie prichádzajú v kritických, zlomových momentoch. V takom momente sme sa zrazu ocitli všetci spoločne a súčasne.

24. 5. 2020
Som rád, že už desať týždňov nie som v divadlách, v štúdiách, na cestách. Nie preto, že by mi moja práca liezla na nervy alebo by som ju prestal milovať. Prijal som výzvu, ktorá paralelne s pandémiou COVID-19 na svet zavítala. Môj život v karanténe sa odohráva medzi dvoma bodmi. Jedným je rozhodnutie odpojiť sa jeden deň v týždni od správ, vypnúť všetky mobilné zariadenia, vrátane počítača. Zastaviť akékoľvek činnosti okrem tých základných a jednoducho iba byť, v tichu. Pomáha mi to jednoduchšie spracovávať najmä podnety z preťaženého online priestoru, byť rozvážnejším, menej reakčným a pokojnejším. Tým druhým bodom je rozhodnutie aj s tímom SKOK! pokúsiť sa o online aktivitu, ktorá by nejakým spôsobom redefinovala prebývanie vo virtuálnej realite, so zreteľom na podporu fyzického aspektu živého kontaktu, od ktorého sme v izolácii odstrihnutí. A tak sme 10. apríla prišli s ponukou online kolektívnej tvorby, založili k tomu skupinu na facebooku a nazvali ju MeMoirs XX (MMXX).

31. 5. 2020
Dnes, po takmer dvoch mesiacoch, by sa o procese kolektívnej tvorby MMXX dalo  rozprávať a napísať veľa. V základe sme preniesli do online priestoru všetko, čo taký proces v sebe zahŕňa – nastavenie základného východiska aj počiatočnej metódy práce, výskum, konštruktívny a kritický dialóg medzi tými, ktorí sa do procesu ponorili hlbšie. MMXX je v základe archiváciou pamäťových stôp na intenzívne obdobie izolácie v podobe pohybov, zvukov a textov. Tieto stopy sa postupne transformujú do finálnej kolektívnej výpovede, ktorá vyústi v konkrétnom čase (nevieme) a priestore (CNK Záhrada Banská Bystrica) do performatívnej podoby. Aj napriek uvoľňovaniu sme sa rozhodli pokračovať ďalej. Dostali sme sa do momentu, v ktorom považujeme za zmysluplné a dôležité zaoberať sa hlbšou reflexiou a analýzou veľkého množstva otázok, ktoré tento proces a s ním súvisiaca súčasná kríza vyplavili na povrch. Ktokoľvek by sa k nám chcel zapojiť je stále vítaný.

Jednou z takýchto otázok je aj komplexný problém pozície umenia v spoločnosti, v ktorej kríza vždy znamená jeho odsúvanie ako nerelevantného partnera, čo považujem za veľmi nebezpečné. Švajčiarsky divadelný režisér Milo Rau v jednej epizóde zo série inšpiratívnych rozhovorov PHILOSOPHICAL THEATER – LET’S THINK THE WORLD OVER na otázku: Ako bude ovplyvnená kvalita obsahu produkovaná divadlom a filmom v dôsledku tejto krízy? – odpovedá: „Ak je umenie reflexiou spoločnosti, čo aj je, potom dúfam, že tou reflexiou bude – menej je viac.“

25. 5. 2020 – ???
„I CAN´T BREATHE.”

4. 6. 2020
Veľmi si prajem, aby toto obdobie a jeho dôležité zlomové momenty znamenali pre ľudstvo odhalenie čohosi skrytého, čo obvykle nevnímame, a tiež priniesli schopnosť radikálne zmeniť uhol pohľadu, ktorý umožní nám a planéte, na ktorej žijeme, dýchať čerstvý vzduch, aj ten spoločenský.