Divadelná Nitra 2017, deň tretí: #vrodenéputáakozákladnájednotkaexistencie

Cirk La Putyka, Rootlessroot: Black Black Wood (foto C. Bachratý)Cirk La Putyka, Rootlessroot: Black Black Wood (foto C. Bachratý)Cirk La Putyka, Rootlessroot: Black Black Wood (foto C. Bachratý)Cirk La Putyka, Rootlessroot: Black Black Wood (foto C. Bachratý)Cirk La Putyka, Rootlessroot: Black Black Wood (foto C. Bachratý)

Zahraničnú časť nedeľného programu tvorila inscenácia Black Black Woods pražského divadla Cirk La Putyka, ktorá je tretím komponentom trilógie orientovanej na tému fundamentálnych rodinných vzťahov v živote človeka. V (zatiaľ) finálnej časti upriamili tvorcovia pohľad na vzťah medzi synom a otcom, ktorý zobrazili prostredníctvom jeho rôznorodých a často protipólnych foriem. Zamerali sa na pozitívne aj negatívne aspekty a vyzdvihli premenlivý, zložitý či nepredvídateľný charakter základného puta v rámci našej existencie. Podoba vzťahu tak v inscenácii prechádzala cez štádiá lásky, nenávisti, obdivu ale aj vzájomnej rivality.

Tvorivá dvojica Jozef Fruček a Linda Kapetanea, ktorá je podpísaná pod réžiou a choreografiou, inscenáciu rozdelila do dvoch častí, v ktorých sa spolu s hlavnými predstaviteľmi Rostislavom Novákom st. a Rostislavom Novákom ml. snažili poukázať na stereotypné situácie vznikajúce vo vzťahu otec-syn, ale rovnako tiež na jeho rituálne základy. Práve z toho dôvodu je v inscenácii prítomná markantná inšpirácia mytologickými motívmi. Prejavila sa nielen v použití príbehu z fínskeho národného eposu Kalevala, ale aj vo viditeľných formálnych i obsahových asociáciách na antické peloponézske vojny.

Najdominantnejším charakteristickým znakom prvej časti je dôkladná práca s časom a s tým spojenou diváckou slobodou. Práve pomalá repetitívnosť jednotlivých akcií a kontemplatívna pokojná atmosféra umožňovali divákom rozhodnúť sa, na čo sa budú v danom momente sústreďovať. Tvorcovia im tak spostredkovali dostatok času na následnú interpretáciu jednotlivých bohato metaforických obrazov. Snahu o kompletnú slobodu divákovho myslenia aj konania sprevádzala aj absolútna voľnosť pohybu, ktorú mal počas prvej časti.

Tempo a atmosféra inscenácie sa v druhej časti ostro zmenili a meditatívnosť vystriedala priama, rýchla a miestami výrazne agresívna akcia. Neustála prítomnosť na javisku, opakujúca sa vyčerpávajúca aktivita, práca s ťažkými materiálmi hnali performerov do maximálneho vypätia ich fyzických aj psychických schopností. V druhej časti sa do popredia dostával najmä motív rivality medzi synom a otcom. Postupne gradujúce napätie vrcholilo v zúrivom súboji, po ktorom však prichádza záverečné upokojenie a dvojica finálne spočíva v krotkom spoločnom objatí.

Inscenácia Black Black Woods je s leitmotívom tohtoročnej Divadelnej Nitry prepojená najmä problematikou intenzívnej a odvekej potreby rodinných vzťahov. Tvorcovia sa sústredili na charakteristiku ich bazálnych podôb, ktorú do divadelnej podoby preniesli prostredníctvom meditatívno-rituálnej, vizuálne pútavej, no miestami myšlienkovo neuchopiteľnej performance.

Bibliografický záznam: Šmatláková, Lucia. Divadelná Nitra 2017, deň tretí: #vrodenéputáakozákladnájednotkaexistencie. MLOKi - mladí o kultúre inak [online]. Bratislava: Kultúrny spolok MLOKi, 2017. [cit. 4.12.2020]. ISSN 1339-8113. Dostupné z https://mloki.sk/node/775.